Aktivity nášho útulku

Aktivity nášho útulku v roku 2012
Aktivity nášho útulku v roku 2013
Aktivity nášho útulku v roku 2014
Aktivity nášho útulku v roku 2015
Aktivity nášho útulku v roku 2016
Aktivity nášho útulku v roku 2017

Aktivity nášho útulku v roku 2018

Október

Úcta k Panne Márii Ružencovej je už tradične spätá s mesiacom októbrom. V Dome sv. Františka venujeme tajomstvám a rozjímaniu sv. ruženca zvláštnu pozornosť. Prostredníctvom modlitby sv. ruženca veríme v mocný príhovor Panny Márie u nášho Nebeského Otca vo všetkých záležitostiach a životných situáciách, ktoré jej predkladáme. Panna Mária je tou prostrednicou, ktorá nám vyprosuje potrebné milosti a Božiu pomoc i duchovnú silu pri kráčaní po životnej ceste, ktorá nie je bez prekážok a ťažkostí. V tomto mesiaci sme si pripomenuli aj sviatok sv. Františka z Assisi, patróna nášho Domu a slávnostnou sv. omšou a pobožnosťou Transitus pamiatku jeho smrti. Tento veľký svätec miloval chudobu, slúžil tým najbiednejším a najúbohejším, aby tak s úplnou odovzdanosťou nasledoval Krista. Svedectvo jeho života nás povzbudzuje k milosrdnej láske a službe blížnym, zvlášť tým, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, malomocným dnešnej doby (alkoholikom, narkomanom, gemblerom, bezdomovcom...), ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii. 20. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka sa konalo v dňoch 12.-14. októbra 2018 s ústrednou témou: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8) a podtitulom „Triezvosť prináša harmóniu tela a ducha.“ Táto ideová myšlienka sa prelínala celou obsahovou štruktúrou sympózia. Úvodný deň podujatia po sv. omši odznela prednáška spoločenstva Pavol na tému: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ s prof. ThDr. Františkom Trstenským, PhD. a v závere stretnutia sa uskutočnila adorácia pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou. Ďalším dňom pokračovali prednášky dotýkajúce sa hlavnej témy, o ktorú sa opierali všetci pozvaní hostia i prednášajúci kňazi, ktorí sprostredkovali účastníkom sympózia svoj odborný pohľad k problematike závislostí a triezvosti. V rámci programu zároveň odzneli zaujímavé osobné svedectvá abstinujúcich alkoholikov aj z nášho útulku sv. Františka ako i spoluzávislých z radov účastníkov sympózia. V závere druhého dňa sa uskutočnila krížová cesta za závislých ulicami mesta Levoča so záverečnou adoráciou. Sympózium ukončila sv. omša a vyhodnotenie priebehu celého podujatia, ktoré bolo nesporným prínosom na ceste abstinencie aj pre našich klientov.

Pracovná terapia, tvoriaca integrálnu súčasť ďalších nadväzujúcich terapií zohráva v našom sociálnom zariadení nezastupiteľné miesto pri obnove, uchovaní a rozvoji pracovných návykov potrebných k vykonávaniu pracovných aktivít. Základom pracovnej terapie zostáva denná údržba interiérových častí zariadenia a vonkajšie úpravy dvora, odvoz odpadu, údržba chodníkov, vývoz maštaľného hnoja a opadnutého lístia na kompostovisko, starostlivosť o kláštorné nádvorie bratov minoritov a upratovacie práce v chráme Ducha sv. Pokračovali sme prácami v našich záhradách obrábaním pôdy, rýľovaním a hnojením za účelom prípravy pôdy na jarnú výsadbu. Významnou a stabilnou praktickou aktivitou je aj chov hospodárskych zvierat (ovce, kozy, ošípané, sliepky, králiky), ktorý je v našom zariadení jednou z najdôležitejších súčastí pracovno-terapeutickej činnosti. Produkty rastlinnej a živočíšnej sféry nám slúžia na čiastočné zvýšenie potravinovej sebestačnosti pre klientov Domu sv. Františka. Fixné miesto v pracovnej terapii zimného vykurovacieho obdobia zastáva práca s palivovým drevom, jeho štiepanie a dokladanie do kotolne. K ďalším činnostiam patrili upratovacie práce pivničných priestorov určených na uskladnenie zemiakov počas obdobia zimy. Klienti sa pravidelne zúčastňujú brigádnických manuálnych činností rôzneho zamerania (práce v záhrade, pracovné činnosti s drevom, stavebné práce a iné) najmä pre súkromné osoby. V závere mesiaca sme našu pozornosť upriamili na výrobu náhrobných vencov pred blížiacim sa sviatkom Dušičiek. Našou snahou je vytvoriť pozitívnu terapeutickú atmosféru, aby mohli v súčinnosti pôsobiť terapeutické zásahy ako aj procesy dozrievania osobnosti klientov s cieľom odpútať sa od závislého spôsobu života a pochopiť a prijať zodpovednosť za ďalšie životné smerovanie.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutSeptember

Mesiac september sa už tradične spája s mariánskou úctou k Preblahoslavenej Panne Márii prostredníctvom troch mariánskych sviatkov – narodenia Panny Márie, jej najsvätejšieho mena a Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Úcta k Panne Márii nás približuje k Pánovi, k jeho velebnosti a sláve a pomáha nám získať plnosť Božích milostí potrebných pre náš život. Mariánskou spiritualitou sa pripodobňujeme k čnostiam Panny Márie, aby sme mohli spolu s ňou verne kráčať za Ježišom a prispievať k evanjelizácii a službe chudobným a trpiacim rôznymi závislosťami. Našej Nebeskej Matke sa denne prihovárame modlitbami a rozjímaniami sv. ruženca, ktorý je prostriedkom na posväcovanie nás samých, našich rodín, ale i celej Cirkvi. V deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa a osobitne pri slávení slávnostnej eucharistie sme duchovne spojení s ostatnými veriacimi vytvárali mocné spoločenstvo živej viery a lásky. Sedembolestná Panna Mária ako sprostredkovateľka mnohých milostí nás povzbudzuje k obnoveniu horlivosti v našej viere a načerpaniu do svojich sŕdc novej posily pre hlbší duchovný život. S týmto národným mariánskym sviatkom je späté už siedme výročie založenia Útulku sv. Františka z Assisi v Levoči. Za celé obdobie pôsobenia a aktívnej činnosti útulku v oblasti sociálnej, terapeutickej a pracovných aktivít sme podávali pomocnú ruku ľuďom na okraji spoločnosti, bez prístrešia, rodinného zázemia, po prepustení z výkonu trestu, z detských domovov, s rôznymi druhmi závislostí, ktorých duchovne viedli naši bratia minoriti, páter Roman Gažúr, gvardián páter Adam Baran a páter kustód Tomáš Lesňák. V modlitbách predkladáme Nebeskému Otcovi aj všetkých našich dobrodincov vyprosujúc im ochranu Panny Márie a hojné Božie požehnanie. Sviatkom Povýšenia sv. kríža sme si sprítomnili spoluúčasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista, jeho víťazstva nad hriechom a smrťou a Kristovo oslávenie. Kríž je znakom duchovnej sily a vnútorného uzdravenia, s ním sa denne spájame v hodine milosrdenstva pred obrazom Milosrdného Ježiša, aby sme rozjímali o jeho bolestnom umučení, zvelebovali a oslavovali Božie milosrdenstvo a vyprosovali potrebné milosti pre seba, náš útulok a zvlášť pre všetkých hriešnikov. Naše stretnutia s Pánom Ježišom pri adoráciách Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti sú pre nás veľkou výzvou a duchovnou posilou, aby sme ani v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa oddali Božej prozreteľnosti, milosrdenstvu a láske, ktoré jediné nás môžu vyzdvihnúť z priepastí zla a závislostí aj napriek naším početným previneniam a otvoriť nám nevyčerpateľný prameň Božích milostí pevne kráčať po novej ceste abstinencie a vnímavosti na potreby blížnych. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj septembrového stretnutia spoločenstva Pavol na tému: „Ako ísť ďalej ?“ s podtitulom: „Lebo nás ženie Kristova láska,...“ /2 Kor 5,14/ s hosťom o. Jánom Bucom, rímskokatolíckym kňazom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako farár vo Východnej.

Cieľom pracovnej terapie v Dome sv. Františka je obnova pracovno-sociálnych kompetencií klientov, rozvoj ich fyzických a mentálnych schopností, pracovných návykov a zručností. S príchodom jesene boli terapeutické pracovné činnosti zamerané na čistenie dvora, chodníkov, okolia kaplnky Panny Márie, hrabanie opadnutého lístia a úpravu kláštorného nádvoria bratov minoritov. Pravidelne sa zapájame do upratovania chrámu Ducha sv. V našich záhradách sme našu pozornosť upriamili na zber a uskladnenie úrody (zelenina, zemiaky), rýľovanie pôdy, odstraňovanie buriny, vývoz maštaľného hnoja a prípravu na jarnú výsadbu. V oblasti starostlivosti o domáce hospodárske zvieratá sme okrem pravidelných činností (príprava potravy, kosenie trávy, kŕmenie, strihanie oviec, pasenie na lúkach, dojenie mlieka a výroba syra, čistenie prístreškov, vývoz maštaľného hnoja na kompostovisko, zabezpečenie sena a slamy) zrealizovali aj renováciu a bielenie hospodárskeho objektu pre umiestnenie zvierat v období zimy. Pokračovali sme v pílení a uskladnení palivového dreva na vykurovaciu sezónu. Terapia prácou je v kontexte spomínaných činností významnou integrálnou súčasťou celého terapeutického pôsobenia v Dome sv. Františka s akcentom na formovanie osobnosti klientov.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutAugust

K duchovnej obnove našich klientov v mesiaci august prispel aj sviatok Premenenia Pána, ktorý nám pripomenul udalosť na hore Tábor, keď sa Pán Ježiš v prítomnosti troch apoštolov premenil. Táto vnútorná premena prináša posolstvo Kristovho Ducha, aby Božie svetlo osvecovalo naše srdcia a duchovný zrak pri službe blížnym v ťažkých životných situáciách, ľuďom závislým, bez domova a vysunutým na okraj spoločnosti. Tiež poukazuje na význam bezhraničnej dôvery človeka k Bohu aj v skúškach, utrpeniach a ťažkostiach života. Aj my sa máme vždy utiekať k Božiemu prameňu milostí a pripodobňovať sa Pánu Ježišovi, zjednocovať sa s ním, a to osobitne v skutkoch služby, lásky a milosrdenstva voči všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú a očakávajú. Slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie sme si sprítomnili výnimočné postavenie Božej Matky vo vykupiteľskom diele jej Syna, ako aj hodnoty, ktorými nás chce Panna Mária priviesť k Ježišovi s dôrazom na ochotu plniť Božiu vôľu a nechať sa viesť Duchom Svätým. K duchovnej formácii našich klientov prispievajú okrem denných modlitieb a sv. omší aj pravidelné štvrtkové stretnutia klientov s Kruciátou oslobodenia človeka pod vedením pátra Romana Gažúra, kde sa číta Božie slovo a predostierajú modlitby, rozoberajú sa témy závislosti od alkoholu s dôrazom na prísnu abstinenciu. V záverečnej adorácii pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou v chráme Ducha sv. klienti predkladajú Pánovi všetky svoje ťažkosti, problematické záležitosti, ale aj vďaky za dosiahnuté dobrá, obdobie vytrvania v abstinencii, opätovný návrat k slobode ducha a mnohé iné osobné prosby za seba samých i za svojich blížnych a svoje rodiny. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie má o osem dní svoje sviatočné predĺženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej, ktorú sme si uctili ako Kráľovnú všetkých veriacich, celej cirkvi, ktorá vedie ľudské pokolenie do nebeského kráľovstva.

V oblasti pracovných terapeutických činností sa klienti zaoberali bežnou údržbou zariadenia Domu sv. Františka a prácami v exteriéri – upratovaním dvora, triedením odpadu ako aj skrášľovaním okolia kaplnky Panny Márie a udržiavaním kláštorného nádvoria. Významnú časť pracovnej terapie predstavovali sezónne práce v našich záhradách najmä pri kyprení pôdy a odstraňovaní buriny zo zeleninových hriadok, ako aj zbere časti úrody. Chov hospodárskych zvierat zahŕňa aj starostlivosť o ne pravidelným čistením hospodárskeho objektu, vývozom maštaľného hnoja a taktiež zabezpečovanie krmiva, kosenia trávy, pasenie oviec a kôz pravidelným premiestňovaním ohrady, získavanie kozieho mlieka, strihanie oviec a ďalšie činnosti súvisiace s chovom domácich zvierat. Dôležitou aktivitou bolo aj zabezpečenie a dovoz sena na zimné obdobie. Klienti využili svoje manuálne zručnosti pri pílení a uskladňovaní palivového dreva na vykurovacie obdobie v zimných mesiacoch, ktoré nám opätovne poskytol Biskupský úrad v Spišskom Podhradí a J. Em. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, za čo sa chceme zo srdca poďakovať. Veľmi si to vážime a vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Naďalej sme sa zúčastňovali rôznych brigádnických činností a poskytovali svoju pomoc súkromným osobám. Cieľom všetkých spomínaných aktivít je viesť klientov k udržiavaniu a rozvíjaniu ich schopností, zručností a pracovných návykov, aby sa mohli uplatniť v pracovnej sfére a začleniť sa do plnohodnotného života spoločnosti.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutJúl

Každoročne sa prvý júlový týždeň začína slávnosť Navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie, známa ako Levočská púť na Mariánsku horu, ktorá patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Náš Dom sv. Františka z Assisi je od samotného vzniku zverený do starostlivých materinských rúk Levočskej Panny Márie, ktorá ho vedie a chráni a preto jej s dôverou odovzdávame všetky naše ďalšie kroky. Táto mariánska svätyňa, povýšená Sv. Otcom Jánom Pavlom II. na menšiu baziliku, bola miestom zhromaždenia sa aj nás všetkých, klientov a zamestnancov útulku, aby sme na tomto pútnickom mieste účasťou na slávnostných sv. omšiach poďakovali Levočskej Panne Márii za jej pomoc a ochranu pri zveľaďovaní nášho zariadenia. Odpustovú omšu, ktorou vyvrcholil celotýždenný duchovný program, celebroval emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller. Naša dôvera a hlboká úcta k Preblahoslavenej Panne Márii pramení z lásky k blížnym, zvlášť biednym a služby milosrdenstva, aby sme sa duchovne znovuzrodili a rástli v evanjeliových čnostiach, ktorých vzorom je pre nás naša Nebeská Matka. Levočskej Panne Márii sme zverili aj všetkých našich dobrodincov a priaznivcov ďakujúc im za ich nezištnú pomoc, materiálnu a duchovnú podporu pri ďalšom rozvoji Domu sv. Františka. Na mariánskej púti sa náš útulok prezentoval aj názornou fotodokumentáciou a sprievodným textom z prierezu činnosti od vzniku zariadenia až po súčasnosť. Levočskej púti predchádzala pešia púť pútnikov zo Starej Ľubovne do Levoče pod vedením pátra Romana z Kláštora minoritov. Účastníkom tejto púte pri ich návrate poskytol náš útulok jedlo a priestor na oddych vo vojenskom poľnom stane na Mariánskej hore. Už tradične aj tento rok organizovala levočská Kruciáta oslobodenia človeka pútnický zájazd do Medžugoria s duchovným doprovodom pátra Romana Gažúra. Pútnici boli v prvý deň zájazdu po účasti na sv. omši v minoritskom chráme Ducha sv. pozvaní do nášho Útulku sv. Františka na obed, aby sa posilnili pred dlhou cestou k Medžugorskej Panne Márii.

Dôležitú úlohu v režime dňa našich klientov zohráva pracovná terapia s cieľom získania, obnovenia a rozvoja pracovných návykov, schopností a potrebných zručností pre výkon jednotlivých druhov a foriem manuálnych aktivít. Jej zmyslom je vrátiť klientov do plnohodnotného života. Základom sú upratovacie a udržiavacie práce v interiéri útulku a pracovná činnosť v záhrade súvisiaca s pestovaním a okopávaním zemiakov, zeleniny, kvetov a ošetrovaním ovocných stromov a kríkov. Svoje schopnosti a pracovné zručnosti klienti prejavujú a naďalej rozvíjajú najmä pri chove domácich a hospodárskych zvierat umiestnených v útulku (sliepky, ošípané, králiky) a na salaši v objekte bývalého poľnohospodárskeho družstva (ovce a kozy), o ktoré sa denne starajú, čistia im prístrešky, pripravujú potravu, kosia trávu, zabezpečujú seno. Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa klienti aktívne zapájajú do aktivačných prác prevádzaných v našom sociálnom zariadení podľa aktuálnych potrieb v rámci pracovno-terapeutickej činnosti. Našich klientov sme úspešne viedli a motivovali k aktívnej účasti na trhu práce, čoho príkladom bolo zapojenie sa niektorých z nich do pracovného pomeru (traja klienti). Všetky pracovné aktivity vykonávané v rámci pracovnej terapie i mimo nej majú vysoko pozitívny dopad na cieľavedomé osobnostné a v neposlednom rade i morálne formovanie našich klientov, sú zamerané na zmenu ich vnútorných postojov, na hľadanie ciest a spôsobov nápravy ich vlastného života.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutJún

Mesiac jún je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré nás nekonečne miluje, žiari v temnotách nášho života a jeho plameň zostáva pri nás v tmách a dáva nám útechu a posilu do ďalších dní. Božské Srdce dobre vie, čo sú to bolesti, utrpenie, strach a smrť. Úcta k nemu nás vyzýva, aby sme napodobňovali Božiu horlivosť, aby sme sa s väčším oduševnením ujímali ľudí s ťažkým životným osudom, ktorí trpia závislosťami na psychoaktívnych látkach – alkohole, drogách, gamblerstve a iných závislostiach, ktorí sa ocitli sa na periférii spoločnosti, bez rodinného a pracovného zázemia a vlastnými silami sa nedokážu vymaniť zo svojej ťažkej životnej situácie. V Dome sv. Františka sa snažíme podávať pomocnú ruku a pomáhať prostredníctvom psychoterapeutického vedenia, duchovnej formácie a pracovnej terapie. Našou prioritou je priviesť týchto závislých ľudí k nasmerovaniu na novú životnú cestu ľudskej dôstojnosti a slobody, zdravého sebavedomia a odhodlania kráčať k cieľu, ktorým je celoživotná abstinencia. Slávením sv. omší, ktoré sú vrcholom kresťanského života, spoločnými adoráciami a pobožnosťami sme hlbšie spoznávali lásku Božieho Srdca a jeho veľké milosrdenstvo, z ktorého môžeme čerpať silu v rôznych životných situáciách s vedomím, že nás príjme, posilní, pochopí a vleje nám novú nádej pre zmysluplnejší a plnohodnotnejší život. Na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sme obrátili svoj zrak k nej a modlitbou zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu sme vyprosovali pre nás i celý svet pomoc a ochranu pred pokušeniami a nebezpečenstvom hriechu. Mládežnícke spoločenstvo Pavol a pátri minoriti pripravili pre nás všetkých katechézu na tému: „Syndróm vyhorenia ?!“ s hosťom ThLic. Martinom Harčárom, kňazom Košickej arcidiecézy a členom medzinárodnej katolíckej Komunity Emanuel. V Dome sv. Františka sme tento mesiac privítali aj členov a priateľov komunity Cenacolo, ktorá je svedectvom Božej lásky a pomáha všetkým, ktorí padli, aby vstali v duchu nádeje, viery a lásky, že iba Pán vie premeniť zlo závislostí a uzdraviť ho v dobro prostredníctvom liečby Božím dotykom.

V režime dňa našich klientov zohrávajú významnú úlohu rôzne pracovnoterapeutické aktivity zamerané prevažne na manuálnu činnosť s cieľom rozvíjať celkovú osobnosť klientov a mobilizovať ich vnútorné sily pre cestu abstinencie od psychoaktívnych látok. Primárnou aktivitou zostávajú upratovacie práce v Dome sv. Františka a udržiavanie čistoty dvora a chodníkov. Klienti sa s radosťou zapájajú aj do starostlivosti o kláštorné nádvorie a interiér chrámu Ducha sv., vyjadrujúc aj takýmto spôsobom svoju vďaku pátrom minoritom za ich duchovnú službu a vedenie na životnej ceste v duchu evanjeliových zásad a kresťanských čností viery, nádeje a lásky. Venovali sme sa aj sezónnym prácam v záhrade a v záhradkách, ktoré nám dali do prenájmu naši dobrodinci. Ako jednu z významných činností, ktorej venujeme primeranú pozornosť, vnímame chov hospodárskych zvierat na salaši v priestoroch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Klienti sa starajú o ovce a kozy, ktoré pasú na priľahlých lúkach. Pre tieto zvieratá sme zabezpečili dovoz sena na obdobie zimy, taktiež sme zrealizovali vývoz maštaľného hnoja. V závere mesiaca bola súčasťou pracovnej terapie aj príprava izieb pre pútnikov Levočskej mariánskej púte. Celý terapeutický proces v Dome sv. Františka prispieva a napomáha k lepšiemu začleneniu sa klientov do života spoločnosti, k prijatiu zodpovednosti za svoje konanie a k uvedomeniu si vlastnej hodnoty pri stanovení cieľov a priorít v osobnom i pracovnom živote klientov.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutMáj

Mariánsky mesiac máj, ktorý je zasvätený úcte Preblahoslavenej Panny Márie, bol pre nás všetkých začiatkom nového duchovného života, vzývaním a oslavou jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach a zároveň príležitosťou formovať si podľa vzoru Panny Márie svoj život. Účasťou na májových pobožnostiach sme rozjímali o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. 10.mája sme si pripomenuli sviatok Nanebovstúpenia Pána, keď sa Ježiš Kristus na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní posledný raz stretol so svojími učeníkmi na Olivovej hore a pred ich očami vystúpil do neba. Významnou súčasťou duchovnej formácie našich klientov sú aj prednášky a otvorené stretnutia Spoločenstva Pavol. V tomto mesiaci bol hosťom Mgr. Rastislav Višňovský, gréckokatolícky kňaz z Levoče a kapela Lámačské chvály s témou: „10 000 dôvodov“. Na slávnosť Zoslania Ducha Sv. sme sa pripravovali novénou k Duchu sv. každý deň pred sv. omšou. Klienti sa vo svojich modlitbách otvorili pôsobeniu Ducha sv., ktorý nás chce posvätiť a uzdraviť a prosili o jeho pomoc, dary a ovocie vo svojich životoch, životoch ich blízkych, rodín i celého nášho komunitného spoločenstva. Uvedomovali sme si túžbu po plnosti Ducha sv., aby sme boli „dobrým stromom“, ktorý rodí ovocie dobrých skutkov, aby sme sa ešte dokonalejšie pripodobnili Kristovi a stali sa ešte lepšími ľuďmi – lepšími kresťanmi. Týždeň po Turícach sme oslávili v slávnostnej liturgii sv. omše duchovný rozmer Trojjediného Boha a tajomstvo sviatku Najsvätejšej Trojice, kde spolupôsobí láska Boha Otca, obeta a vykúpenie Božieho Syna a posväcujúca a uzdravujúca milosť Ducha Sv. v jednej Trojici. V závere mesiaca mája si naši klienti uctili slávnosťou Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – Božie Telo, aby tak oslávili Najsvätejšiu Eucharistiu a pripomenuli si veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám, keď sa pri sv. omši – obete - premieňa chlieb na Kristovo Telo a víno na Kristovu Krv. V závere sv. omše sa konala eucharistická procesia s Najsvätejšou Sviatosťou – oltáriky na oslavu Krista Spasiteľa.

Terapia jedinca závislého od psychoaktívnych látok v našom zariadení pozostáva z komplexu navzájom sa integrujúcich zložiek čiastkových terapií (psychoterapia, duchovná, sociálna a pracovná terapia) s cieľom dosiahnuť celkovú zmenu osobnosti závislého klienta. Primárnu oblasť pracovnej terapeutickej činnosti tvorí každodenná údržba vnútorných priestorov objektu útulku a samoobslužné činnosti prevádzané klientmi (pranie, žehlenie, mangľovanie a príprava stravy). Na tieto aktivity nadväzovali v mesiaci máji práce v exteriéri zariadenia súvisiace s čistením chodníkov, dvora, triedením komunálneho odpadu, upratovaním pivničných priestorov, drevenej kôlne a prístreškov pre palivové drevo. V tomto postupujúcom jarnom období sme plne rozvinuli a zintenzívnili činnosti v našich záhradách pri výsadbe zemiakov, kŕmnej repy, neskorých druhov zeleniny, kyprení pôdy, okopávaní a odstraňovaní buriny. Chov hospodárskych zvierat v zariadení je nespochybniteľným prínosom pre našich klientov so zreteľom na rozvoj a udržiavanie ich pracovných návykov a zručností, rozvoj sociálnych kompetencií, komunikačných schopností, vôľových vlastností a pozitívneho emocionálneho prežívania, ktoré je dôležitým faktorom v liečbe závislostí. Sekundárnym faktorom vyplývajúcim z chovu zvierat je zvýšenie potravinovej sebestačnosti útulku. Starostlivosť o zvieratá je zameraná na elementárne činnosti – kŕmenie, kosenie trávy, pasenie na lúkach a pasienkoch, dojenie mlieka, ošetrovanie zvierat, čistenie prístreškov, vývoz hnoja na kompostovisko, dovoz a uskladnenie sena ako aj starostlivosť o ovce a kozy na salaši nachádzajúcom sa v areáli bývalého Štátneho majetku. Našou terapeutickou snahou je maximálna pomoc klientom pri eliminácii všetkých negatívnych faktorov znemožňujúcich im zmenu spôsobu života, trvalú abstinenciu a integráciu do života spoločnosti.

Mgr. Iveta Salanciová, terapeutApríl

Začiatkom mesiaca apríla druhou veľkonočnou nedeľou – nedeľou Božieho milosrdenstva sme si pri sv. omši sprítomnili tajomstvo milosrdenstva zjavené v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi. Pri tejto príležitosti sa niektorí z našich klientov zúčastnili slávnostnej sv. omše nielen v našom chráme Ducha Svätého, ale tiež i vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Na tomto posvätnom mieste si vyprosovali od Milosrdného Pána plnosť Božích milosti pre svoj osobný duchovný rast, svetlo na svojej životnej ceste ako aj požehnanie pre svojich najbližších. Milosrdná láska Boha ku každému človeku vedie aj nás v Dome sv. Františka v evanjeliovom duchu dôvery voči Bohu k aktívnej láske k blížnym. Pán od nás žiada a očakáva skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky k nemu. Naším poslaním je preukazovať milosrdenstvo, pomoc a službu tým, ktorí sa ocitli na periférii spoločnosti, ľuďom v núdzi, bez prístrešia a trpiacim závislosťami. V hodine Milosrdenstva pred obrazom Pána Ježiša si modlitbami a prosbami vyprosujeme potrebné milosti a zverujeme mu všetkých našich dobrodincov, ktorí nám nezištne pomáhajú a podporujú naše úsilie pri rozvoji tohto diela pomoci a služby blížnym. V nedeľu Dobrého Pastiera, ktorá je dňom modlitieb za kňazské a rehoľné povolania, sme pri sv. omši spolu s celou cirkvou pozdvihli svoje modlitby k jedinému Pastierovi cirkvi, Ježišovi Kristovi, aby sme vyprosili nových duchovných pastierov a duchovné povolania, tak dôležité a potrebné v dnešnom svete. Stretnutia a prednášky spoločenstva Pavol prispievajú k duchovnej obnove našich klientov a k ich duchovnému napredovaniu. Téma aprílovej katechézy znela: „Myšlienky, vzťahy, vnútorný človek“ s hosťom ThLic. Ľuboslavom Petričkom, gréckokatolíckym kňazom z farnosti Nižný Žipov, ktorý vykonáva službu exorcistu a pastorácie v Košickej eparchii.

Pracovnoterapeutické činnosti s akcentom na rozvoj manuálnych aktivít a zručností u klientov sú súčasťou komplexného a cieleného pôsobenia so zámerom rozvíjať ich individuálne schopnosti, tvorivosť a osobnostný potenciál. Primárnou pracovnou terapiou zostáva údržba Domu sv. Františka a starostlivosť o kláštorné nádvorie pátrov minoritov. Jarné práce v záhradách pokračovali výsadbou zeleniny, zemiakov, repy, jahôd ako aj okrasných kvetín a úpravou okolia kaplnky Panny Márie. Upravili sme záhradné kompostovisko, ktoré nám slúži ako primárny zdroj živín na obohatenie pôdy pri pestovateľských činnostiach. Zrealizovali sme presun oviec a kôz na salaš do objektu bývalého poľnohospodárskeho družstva. Tejto aktivite predchádzali práce súvisiace s prípravou a vyčistením pozemku, hospodárskeho objektu a so zhotovením ohrady pre zvieratá. Starostlivosť o domáce hospodárske zvieratá, ich chov, ošetrovanie, kŕmenie a všetky s tým súvisiace aktivity tvoria podstatnú časť pracovnej terapie v Dome sv. Františka, ktorá má významný podiel pri nadobúdaní, obnove, rozvoji pracovných návykov a schopností klientov. Časť pracovnej terapie prebiehala aj v Útulku Božieho milosrdenstva v Budkovciach realizáciou potrebných činností. Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa naši klienti aktívne zapájajú do aktivačných prác prevádzaných v našom sociálnom zariadení podľa aktuálnych potrieb v rámci pracovnoterapeutickej činnosti. Terapia prácou sa významnou mierou podieľa na stabilizácii a rozvoji psychosociálnych kompetencií a budovaní novej osobnosti klientov s cieľom eliminovať negatívne vplyvy a posilňovať u klientov zodpovednosť za svoje konanie a pocity vlastnej hodnoty a sebaakceptácie.

Iveta Salanciová, terapeutMarec

V mesiaci marci sme prežívali pôstne obdobie ako čas intenzívnej modlitby, odriekania a angažovania sa v prospech biednych. Naša príprava na najväčšie sviatky v cirkevnom roku – slávenie ukrižovania a vzkriesenia nášho Pána bola úprimným zamyslením sa nad vlastným životom. Služba ľuďom bez domova a trpiacim rôznymi závislosťami je pre nás jednou z ciest, ako sa môžeme stretnúť s Kristom a predostrieť mu všetky naše ťažkosti, trápenia, bôle, naše životné kríže, aby ich svojou posväcujúcou milosťou premenil a uzdravil. Len tak nájdeme pokoj v srdci, pevnú vieru a odvahu neochvejne a vytrvalo kráčať za Kristom. Pôst je plodný čas pre šírenie evanjelia lásky k blížnym, k tým najúbohejším, ktorí sú odvrhnutí na okraj spoločnosti. Prostredníctvom pobožnosti krížovej cesty a osobného rozjímania pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou sme si plne uvedomovali povolanie milovať a podávať pomocnú ruku, lebo to je srdcom každej pravej evanjelizácie. Pôstne pobožnosti v hodine Božieho milosrdenstva, pôst a pokánie nás viedli k oživovaniu a posilňovaniu našej viery v Pána Ježiša. Veľkonočné Trojdnie, zavŕšené slávnostnou veľkonočnou Vigíliou s radostným Aleluja, ktorá vyjadruje náš prechod zo smrti a hriechu do nového života v Pánovi, bol pre nás všetkých prameňom veľkonočnej radosti. Účasť našich klientov na katechézach spoločenstva Pavol prispieva k duchovnej formácii každého z nich a k hlbšiemu prežívaniu Božieho slova. Téma marcového stretnutia znela: „Kedy byť milosrdný a kedy spravodlivý ?“ Hosťom bol Ing. Eduard Heger, poslanec NR SR a člen vodcovského tímu Spoločenstva pri Dóme sv. Martina.

Pracovná terapia ako jeden z nástrojov sebarealizácie klientov okrem rozvoja a zlepšenia manuálnej zdatnosti rozvíja aj vôľové vlastnosti a stimuluje u klientov pocit uspokojenia a radosti z dobre vykonanej práce, pocit sebaistoty a zdravý vývin sebavedomia. Ukončením zimného obdobia a nástupom jarných dní sme upriamili naše pracovno-terapeutické aktivity na činnosti spojené s upratovaním exteriéru útulku, priestorov dvora, kláštorného nádvoria a okolia kaplnky Panny Márie, ktoré sme skrášlili úpravami a výsadbou okrasných kvetín. Klienti sa aktívne zapojili aj do upratovacích prác v chráme Ducha sv. Výslednicou starostlivosti našich klientov o hospodárske zvieratá boli aj nové prírastky jahniat a kozliat. Súčasťou pracovnej terapie je i starostlivosť o králiky a hydinu. Klienti poskytujú svoju pomoc a manuálnu zručnosť aj súkromným osobám pri pracovných aktivitách v záhrade, prácach s drevom a rôznych pomocných brigádach. Prichádzajúce jarné a veľkonočné obdobie nám ponúklo príležitosť realizovať tvorivé nápady pri zhotovovaní veľkonočných kraslíc rôznymi technikami a výrobe sviečok s náboženskou tématikou. Okrem terapie prácou sa v našom zariadení pravidelne týždenne konajú aj psychoterapeutické prednášky na témy rôznych druhov závislostí, ktoré motivujú a posilňujú našich klientov v abstinencii. Cieľom nášho terapeutického snaženia je, aby klienti formou psycho-sociálno-pracovnej rehabilitácie obnovovali svoje sociálne kompetencie a podieľali sa na budovaní svojho individuálneho hodnotového systému, ktorý prispeje k rozvoju ich osobnosti a integrácii do každodenného života.

Iveta Salanciová, terapeutFebruár

V mesiaci február, na sviatok Obetovania Pána, sme si sv. omšou pripomenuli udalosť, keď Panna Mária priniesla do chrámu obetovať svojho Syna Ježiša Krista Nebeskému Otcovi. Pri tejto slávnostnej sv. omši nám boli posvätené hromničné sviece, ktoré symbolizujú osobu Krista, ktorý sa odovzdáva svojmu Otcovi. Tento sviatok je slávený aj ako deň zasvätených osôb, ktorí darovali svoj život do služby Bohu zložením večných sľubov, aby tak nasledovali príklad života Ježiša Krista v čistote, pokore a poslušnosti. Vyprosovali sme preto Božie požehnanie pre všetky rehole na celom svete, zvlášť za nové rehoľné povolania, aby načúvaním Božiemu hlasu s radosťou a odvahou odpovedali na Božie volanie tak aktuálne a potrebné v dnešnej dobe. Popolcovou stredou sme vstúpili do štyridsaťdňového obdobia pôstu, ktoré je prípravou na slávenie veľkonočných sviatkov. Čas pôstu, askézy, sebazapierania a odriekania je aj časom pokánia, uvedomenia si ľudskej slabosti a zraniteľnosti a nasmerovaniu sa k životu s Bohom, k návratu na tú správnu cestu. V tomto ponímaní sme prežívali pôstne obdobie aj v Dome sv. Františka prostredníctvom denných modlitieb, sv. omší, pobožností krížovej cesty a adorácií v prítomnosti Pána Ježiša a pôsobenia jeho uzdravujúcej lásky a posilňujúcej milosti. Nášmu Otcovi na nebesiach sme odovzdali všetky zranenia na duši, protivenstvá a ťažkosti života, aby ich premenil a uzdravil. Adorácie v chráme Ducha sv. sú súčasťou pravidelných štvrtkových stretnutí Kruciáty oslobodenia človeka zameraných zvlášť v tomto pôstnom období na čítanie zo Sv. písma a spoločné modlitby, ktorých sa zúčastňujú aj naši klienti. Hosťami februárového stretnutia spoločenstva Pavol boli o. Štefan Bocko a Sebastián Palaščák, ktorí predniesli tému „Modlitba za uzdravenie.“ Komunita Cenacolo a všetci jej priaznivci sa stretli opäť po dvoch mesiacoch v levočskom minoritskom chráme Ducha sv. pri slávení adorácie pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou a následne v spoločenskej miestnosti nášho útulku, kde zazneli formou diskusie príbehy životných obrátení, ktoré sú najkonkrétnejším znakom Božej prítomnosti a lásky.

Významnou mierou formujúcou osobnostný profil každého klienta je nepochybne aj psychoterapia s p. PhDr. Dušanom Užákom. Témy jednotlivých komunitných stretnutí zahŕňajú široký záber problematiky rôznych typov závislostí od psychoaktívnych látok i nelátkových závislostí až po problémy bezdomovectva. Terapia prácou v našom sociálnom zariadení je nosnou oblasťou napomáhajúcou klientom v získavaní a rozvoji manuálnych zručností a praktických skúseností potrebných a využiteľných v pracovnom živote. Vzhľadom na prebiehajúcu vykurovaciu sezónu sme pokračovali v príprave dreva pre vykurovanie útulku. V oblasti starostlivosti o zvieratá sme zabezpečili dovoz sena, pravidelné čistenie hospodárskeho objektu, vývoz maštaľného hnoja na kompostovisko a dôraz kladieme na starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz. Podpora a rozvoj psychických schopností a emocionálneho prežívania klientov sa uskutočňuje aj formou individuálnych kreatívnych tvorivých techník pri zdobení veľkonočných kraslíc a zhotovovaní sošiek z vosku a sadry. Abstinencia ako forma životného štýlu v chránenom prostredí Útulku sv. Františka je výzvou a motiváciou klientov k prekonávaniu samých seba, k budovaniu pevnej vôle a odhodlanosti vytrvať a dosiahnuť vytýčený cieľ.

Iveta Salanciová, terapeutJanuár

V prvý januárový deň si uctievame Pannu Máriu Bohorodičku, ktorá nie je iba Matkou Božou, ale v duchovnej rovine i Matkou každého z nás. Prosíme ju o príhovor u jej Syna a veríme, že skrze Máriu Nebeský Otec požehná v tomto novom roku nás i všetkých našich dobrodincov z nevyčerpateľného prameňa Božích milostí. Vieme, že ak svoju nádej a istotu vložíme do rúk Božích, Božieho Syna, tak nebudeme sklamaní. Prosíme teda o Božie požehnanie na príhovor Bohorodičky Panny Márie pre náš Útulok sv. Františka z Assisi, pretože je to dielo Panny Márie, ktoré sme zverili do jej starostlivých materinských rúk a pod jej ochranný plášť. Uvedomujeme si, že naša snaha a dobrá vôľa v spolupráci s Božou milosťou dokáže veľa. Nechceme premárniť ani jeden deň začínajúceho roka, ale využiť každú príležitosť a poskytnúť pomoc chudobným, opusteným, beznádejným, ľuďom bez domova a všetkým tým, ktorí sú zviazaní závislosťami a nedokážu si sami pomôcť. Pán očakáva od nás našu angažovanosť, náš čas, obetu, prívetivosť, milosrdenstvo i lásku. A práve Panna Mária je pre nás vzorom skutkov telesného i duchovného milosrdenstva a nabáda nás, aby sme sa stali obetavými a bohatými v konaní dobra a v láske. Slávnosť Zjavenia Pána – Traja králi bol pre nás ukazovateľom, aby sme pokračovali v príklade mudrcov z východu, aby sme vytrvalo a s vierou hľadali svojho Boha, Pána a Kráľa a poklonili sa mu – Boha v jasliach i na kríži. Druhou nedeľou po narodení Pána sme si pri slávnostnej sv. omši uctili krst Krista Pána Jánom Krstiteľom v rieke Jordán, kedy sa nad hlavou pokrsteného Ježiša zjavil Duch svätý v podobe holubice a z neba zaznel hlas Boha Otca. Krst Ježiša nám pripomína náš krst, najväčšiu udalosť v našom živote keď sme sa stali Božími deťmi, bratmi a sestrami v Kristovi. Krstom sme ponorení do Boha vo večnej rieke jeho života, jeho svätosti a večnej lásky. Vo chvíli krstu Kristus vlial do našej duše seba samého, svoj život, svätosť i nesmrteľnosť. A preto z hĺbky srdca ďakujeme Otcovi za tento veľký a vznešený dar krstu. V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj slávnostného novoročného stretnutia Kruciáty oslobodenia človeka so sv. omšou, duchovným a kultúrnym programom, do ktorého sa zapojili aj klienti nášho útulku.

Aktivity pracovnej terapie ako fixnej súčasti režimu dňa sú zamerané na osvojenie, rozvíjanie a udržanie pracovných návykov, zručností, fyzických schopností klientov s cieľom celkového rozvoja osobnosti využívajúc ľudský prístup ku klientovi, čím sa vytvára pozitívna pracovná klíma. Klienti sa okrem pravidelných upratovacích prác v interiéri útulku venujú aj jeho údržbe, rôznym opravárenským prácam, obslužným činnostiam spojeným s praním a mangľovaním prádla. Základ pracovných činností v exteriéri zariadenia zahŕňa najmä starostlivosť o hospodárske zvieratá, ich kŕmenie a čistenie prístreškov, starostlivosť o nové prírastky oviec a kôz, zabezpečenie potravy a dovoz sena. Nemenej dôležitá je aj údržba dvora a objektu drevárne, kde klienti pravidelne pripravujú palivové drevo pre vykurovanie v kotolni útulku. Okrem uvedených aktivít sme sa venovali upratovaniu pivničných a skladových priestorov, odpratávaniu napadnutého snehu z chodníkov, nádvoria Kláštora minoritov, prístupovej cesty a okolia chrámu Ducha sv. Zámerom terapeutických aktivít je zmena životných postojov klientov, prijatie zodpovednosti za svoje konanie, pozitívne emocionálne prežívanie vedúce k väčšej motivácii na zmenu životného štýlu a k integrácii do spoločnosti.

Iveta Salanciová, terapeut